Sökning

Sibelius-Akademins klassifikation för böcker

Det här klassifikationssystemet använder man i Sibelius-Akademins Helsinki bibliotek. I Kuopio bibliotek använder man Allmänna bibliotekens klassifikationssystem KAB.

0. Uppslagsverk och källpublikationer

Allmänna uppslagsverk. Ordböcker 0.1
Musik 0.11
Konsert-, opera-, skiv- och videoguider 0.12
Ordböcker
(Läroböcker 8.4)
0.13
Förteckningar över verk. Bibliografiska guider 0.2
Allmänna förteckningar över verk 0.21
Tematiska förteckningar 0.22
Förteckning över verk för olika instrument och ensembler 0.23
Förteckning över kompositörers verk
(I alfabetisk ordning efter kompositören)
0.24
Diskografier 0.25
Bibliografier 0.26
Filmografier. Videografier 0.27
Förteckning över biblioteks- och museisamlingar och andra institutioners samlingar 0.3
Person- och samfundsregister 0.4
Periodiska publikationer och serier 0.5
Tidskrifter 0.51
Årsböcker 0.52
Serier 0.53
Källpublikationer 0.6
Brevsamlingar. Litterära texter 0.61
Samlade verk 0.62
Allmänna samlingsverk. Festskrifter 0.63
Kongresspublikationer. Kommittébetänkanden 0.7
Sibelius-Akademins lärdomsprover 0.8
Doktorsavhandlingar 0.81
Licentiatarbeten 0.82
Doktoranders litterära arbeten inom konst- och utvecklingsområden 0.83
Avhandlingar (pro gradu) 0.84
Litterära arbeten 0.85
Proseminariearbeten 0.86
Litterära projektarbeten 0.87
Andra läroanstalters opublicerade lärdomsprov 0.9

1. Musikhistoria

Allmän historia 1.1
Historia som vetenskap. Grundbegrepp och forskningsmetoder 1.11
Musikhistoria som vetenskap 1.2
Allmän musikhistoria. Musikens historia under olika stilperioder
(Specialområdens historia enligt områdesklasser)
1.3
Fornkulturer. Antiken 1.31
Medeltiden 1.32
Renässansen 1.33
Barocken 1.34
Förklassicismen och klassicismen 1.35
Romantiken. Övergången mellan 1800- och 1900-talet 1.36
1900-talet och 2000-talet 1.37
Finland 1.4
Norden 1.5
Övriga europeiska länder 1.6
Länder i andra världsdelar
(Nationell musikkultur, etnomusikologi 7.6+)
1.7

2. Enskilda personer

Personhistoria. Allmänna uppföranden 2.1
Enskilda personer och deras verk (I alfabetisk ordning efter person) 2.2
Enskilda personers essä- och skriftsamlingar, memoarer
(Samlade verk 0.62)
2.3

3. Musikgenrer

Konstmusik 3.1
Musikinstrument 3.11
Sångmusik 3.12
Operamusik. Scenmusik 3.13
Kyrkomusik
(Hymnologi och andra teologiska områden 7.5 och 7.51)
3.14
Elektronisk konstmusik
(Ur teknisk synvinkel 5.6)
3.15
Jazzmusik 3.2
Populärmusik 3.3
Olika samfunds och gruppers musik
(Olika folkmusik 7.6)
3.4
Filmmusik. Musikvideor 3.5

4. Musikteori

Allmänna verk. Allmän musiklära 4.1
Teorihistoria 4.11
Tonsystem. Stämningssystem 4.12
Tonarter. Tonalitet och modalitet 4.13
Musikens element 4.2
Rytm. Meter. Tempo 4.21
Melodi 4.22
Motiv. Tema 4.23
Musikens strukturer och former. Sats 4.3
Analystekniker. Forskningsmetoder 4.31
Analys av verk
(Enskilda kompositörers verk: klass 2.2)
4.311
Harmoni. Harmonisering 4.32
Generalbas 4.321
Polyfoni. Kontrapunkt 4.33
Form
(Musikgenrer 3.)
4.34
Stil 4.35
Kompositionsteknik 4.36
Notation 4.4
Paleografi 4.41
Autografi 4.42
Klang. Instrumentation. Bearbetning 4.5
Tonträffning 4.6
Den nya musikens teori
(Den nya musikens historia 1.3)
4.7

5. Framförande. Spelning och musikteknologi

Allmänna verk 5.1
Instrument. Instrumenttypologi 5.11
Framförande. Tolkning 5.12
Uppförandepraxis 5.121
Fritt ackompanjemang. Improvisation 5.122
Orkester och instrumentensemble 5.13
Kör och sångensemble 5.14
Dirigering 5.15
Partiturspel 5.151
Tangentinstrument 5.2
Piano 5.21
Cembalo. Spinett. Virginal 5.22
Klavikord 5.23
Orgel 5.24
Dragspel 5.25
Stränginstrument 5.3
Stråkinstrument 5.31
Violin 5.311
Altviolin 5.312
Cello 5.313
Kontrabas 5.314
Knäppinstrument 5.32
Blåsinstrument 5.4
Träblåsinstrument 5.41
Bleckblåsinstrument 5.42
Slaginstrument 5.5
Elektroniska instrument. Den elektroniska musikens teknik
(ADB och elektronik 7.83)
5.6
Sång. Människoröst 5.7
Andra instrument. Tekniska hjälpmedel 5.8
Ljudupptagning och ljudåtergivningsteknik 5.9

6. Musikpedagogik

Allmän pedagogik. Pedagogisk- och utvecklingspsykologi 6.1
Pedagogik som vetenskap. Forskningsmetoder 6.11
Skolväsende. Högskoleväsende 6.12
Musikpedagogikens allmänna verk. Musikpedagogikens historia 6.2
Musikläroanstalter 6.21
Musikpedagogik på olika nivåer 6.3
Småbarnsfostran i musik 6.31
Skolmusikundervisning 6.32
Musikläroanstalters musikundervisning 6.33
Undervisningsmaterial. Lärarguider 6.4

7. Andra musikvetenskapliga aspekter

Vetenskaplig forskning. Vetenskapsfilosofi 7.1
Vetenskaplig metod
(Forskningsmetoder inom specialområden enligt områdesklasser)
7.11
Musikvetenskapens allmänna verk 7.2
Musikvetenskap som vetenskapsområde. Historia och forskningsmetoder 7.21
Filosofi. Estetik och konstforskning 7.3
Kritik 7.31
Språkvetenskap. Semiotik. Informationsteori 7.4
Teologi. Den kristna kyrkan 7.5
Hymnologi 7.51
Kulturantropologi. Etnomusikologi
(Olika samfunds och gruppers musik 3.4)
7.6
Finsk-ugriska folk 7.61
De nordiska folken 7.62
Övriga europeiska folk 7.63
Folk i övriga världsdelar 7.64
Beteende- och samhällsvetenskap 7.7
Psykologi och psykoterapi
(Psykologi inom specialområden enligt områdesklasser)
7.71
Musikalitet. Tester 7.711
Musikterapi 7.712
Sociologi. Samhälle 7.72
Musikinstitutioner. Musikorganisationer. Körer och orkestrar 7.721
Musikyrken. Konstnärsyrken 7.722
Förlags- och publikationsverksamhet. Handel 7.723
Upphovsrätt
(Övrig lagstiftning 8.3)
7.724
Masskommunikation. Medier 7.725
Arts management. Konstförvaltning 7.726
Naturvetenskap. Medicin
(Hit även Alexanderteknik)
7.8
Akustik 7.81
Sinnesfysiologi
(Att lyssna ur psykologiskt perspektiv 7.711)
7.82
Automatisk databehandling. Elektronik
(Den elektroniska musikens teknik 5.6)
7.83
Matematik. Statistik 7.84
Konst 7.9
Bildkonst och arkitektur 7.91
Teater och film
(Scenmusik 3.13. Filmmusik 3.5)
7.92
Litteraturvetenskap. Folkloristik 7.93
Recitation och retorik
(Musikens och retorikens förhållande 7.3)
7.94
Dans. Musikgymnastik
(Balettmusik 3.13)
7.95

8. Övriga områden

Bibliotek. Biblioteksvetenskap 8.1
Informationssökning. Informationsläsning 8.11
Modersmål. Språkvård. Guider för lärdomsprov
(Recitation och retorik 7.94)
8.2
Lagstiftning
(Upphovsrätt 7.724)
8.3
Språk
(Ordböcker 0.13)
8.4

9. Skönlitteratur

Prosa 9.1
Skådespel 9.2
Poesi 9.3
Libretton 9.4
Sångtexter 9.5